Peda-forum-päivät 2018

KEYNOTE-PUHUJAT

Anna-Greta Nyström (KTT) on toiminut vuodesta 2009 kansainvälisen markkinoinnin yliopistolehtorina Åbo Akademin kauppakorkeakoulussa. Anna-Greta valittiin Åbo Akademin Vuoden Opettajaksi 2017 ja hän sai Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon 2016 yhteydessä kunniamaininnan yritysyhteistyön ja tutkimuksen integroimisesta opetukseen. Opetuksen kehittäminen ja oppiminen kuuluvat Anna-Gretan intohimoihin.

Otsikko: Meaningful learning – who, when, where and how?

Learning is foremost about connecting the dots, pieces of information, that form the larger picture of a specific topic. Approaching learning with curiosity and aspiration is not restricted to students only; it applies to teachers as well. How can and should teachers support learning processes? Tools and methods exist, whereas the challenge lies in knowing when to use the right tools, and when not to use them. The presentation will touch upon how to support the ability to quickly respond to big shifts and learn fast. What is the role of the teacher in higher education, preparing students for, for instance, jobs that do not yet exist or a world in constant flux?

Leena Jokinen
Koulutuspäällikkö  KTL, VTM

Jokisen tutkimus- ja osaamisalueisin kuuluvat tulevaisuusorientaatio ja tulevaisuusohjaus, organisaatioiden ennakkojärjestelmien kehittäminen ja tulevaisuuden ruoan kulutus. Hän on viimeaikoina kehittänyt yhdessä ryhmänsä kanssa tulevaisuusohjauksen mallia ja sitä tukevia työkaluja. Jokisella on useiden vuosien kokemus kansainvälisistä ja kansallisista projekteista sekä koordinaattorina että partnerina. Hän tekee aktiivisesti yhteistyötä yksityisen, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitysprojekteissa, sekä pitämällä asiantuntijaesityksiä ja työpajoja. Hän on työskennellyt tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa yli 15 vuotta.

Otsikko: The Future – Very Much Possible!

Tulevaisuuden ajattelulla on paljon annettavaa koulutukselle ja erityisesti ohjaukselle. Oppisisällöt muuttuvat jatkuvasti ja työelämän muutokset asettavat vaatimuksia osaamiselle. Voivatko opiskelijat ja opettajat ylipäätään pysyä ajan tasalla kaikessa murroksessa? Tämän kysymyksen ympärille olemme kehittäneet tulevaisuusohjauksen mallia ja menetelmiä. Tulevaisuusohjaus tarkoittaa pitkän aikajänteen näkökulmaa yksilöiden ja ryhmien ohjakseen. Tulevaisuusohjaus auttaa jäsentämään koulutus- ja ammatinvalintatilanteita sekä työuran taitekohtiin liittyviä ratkaisuja.

Tulevaisuusohjauksen teoriataustaa ja menetelmiä on kehitetty yhdessä opiskelijoiden, ohjaajien ja opettajien kanssa. Tuloksena on syntynyt esimerkiksi työkirja, jossa on koottuna ohjausmallin keskeiset periaatteet ja kokoelma ohjausmenetelmiä. Yksi esimerkki uusista menetelmistä on simulaatio, jossa käyttäjä kohtaa erilaisia valintatilanteita ja pystyy kokeilemaan valintojensa

KT, dos. Liisa Postareff toimii korkeakoulupedagogiikan apulaisprofessorina Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa kohdistuu yliopisto-opetukseen ja –oppimiseen, oppimisen arviointiin sekä opetuksen ja oppimisen väliseen vuorovaikutukseen. Hänen viimeaikainen tutkimuksensa keskittyy erityisesti yliopisto-opettajien ja –opiskelijoiden akateemisiin tunteisiin ja hyvinvointiin. Hän on tarkastellut mm. opiskelijoiden tunteiden yhteyttä opiskeluun ja oppimiseen, opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen sekä yliopisto-opettajien tunteiden yhteyttä opetuksellisiin lähestymistapoihin. Hän on mukana kehittämässä tutkimuspohjaista HowUTeach -itsearviointityökalua, jonka avulla tuetaan yliopisto-opettajien pedagogista osaamista, työssä jaksamista ja hyvinvointia. Tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia aineistonkeruumenetelmiä älysormuksista perinteisempiin kysely- ja haastattelumenetelmiin. Yliopistopedagogisen tutkimuksen ohella hän on opettanut yliopistopedagogiikan opintoja ja osallistunut ylipistopedagogiikan opintojen kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön useissa suomalaisissa yliopistoissa. Hän on aktiivinen EARLIn (European Association for Research on Learning and Instruction) jäsen toimien sen hallituksen jäsenenä sekä SIG4 Higher Education –ryhmän koordinaattorina vuosina 2013-2017. Hän on Frontline Learning Research ja Active Learning in Higher Education –lehtien toimitusneuvostossa ja toimii lisäksi useiden kansainvälisten lehtien refereenä. Hän on voittanut kaksi artikkelipalkintoa opettajien tunteita ja oppimisen arviointia tarkastelevista artikkeleista.

Otsikko: University teachers’ emotions, well-being and pedagogical competence

Opettajan pedagoginen osaaminen on kiinnostavalla tavalla yhteydessä opettajan kokemiin tunteisiin ja hyvinvointiin, mutta yliopisto-opettajan tunteisiin ja hyvinvointiin liittyvää keskustelua on käyty melko vähän ja aiheeseen liittyvä tutkimus on ollut vähäistä. Yliopisto-opettajat kohtaavat jatkuvasti uusia haasteita opetustyössä ja vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa saattaa olla haastavaa. Keskeistä onkin pohtia, miten opettajien innostusta ja jaksamista voidaan tukea, jotta he kykenevät parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan opiskelijoidensa oppimista. Keynote –puheenvuorossa tarkastellaan yliopisto-opettajan tunteita, hyvinvointia ja pedagogista osaamista seuraavien kysymysten avulla:

  • Millaisia positiivisia ja negatiivisia tunteita opetustyöhön yliopistossa liittyy?
  • Missä määrin yliopisto-opettajat kokevat stressiä, ahdistusta ja uupumusta? Miten nämä heijastuvat opetustyöhön?
  • Miten yliopisto-opettajan pedagoginen osaaminen on yhteydessä opetukseen liittyviin tunteisiin ja opettajan hyvinvointiin?
  • Miten opettajan pedagogista osaamista ja hyvinvointia voidaan tukea? Miten HowUTeach –itsearviointityökalua voidaan käyttää opettajan pedagogisen kehittymisen ja hyvinvoinnin tukena?